ยินดีต้อนรับ
สถาบันการเรียนรู้

About

Learning Institute
สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Vision วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน มจธ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Institute is the strategic unit that drives KMUTT toward Learning Organization.)
Mission พันธกิจ
KMUTT Learning Tools: สร้างสรรค์ พัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมการเรียนรู้ของ มจธ.
Encourage Learning: ผลักดันการเรียนรู้ในประชาคม มจธ.
Excellency Development: พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้
Networking: ส่งเสริม/พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการเรียนรู้ทั้งในและนอกประชาคม มจธ.
  • ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษา
  • ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการศึกษาและพัฒนาทักษะของผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาและยกระดับประเทศ
  • วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถนำไปสร้างผลกระทบที่มีประโยชน์ต่อสังคม

โครงสร้างการบริหาร

staff

ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ

ผู้อำนวยการ

ผศ. ดร.สุภโชค ตันพิชัย

อาจารย์

ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา

ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษางานวิจัย

สุมนา สุวรรณอำภา

ผู้เชี่ยวชาญ

ดร.พีรดล สามะศิริ

อาจารย์

ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง

อาจารย์

ดร.ศุภนิดา หอมพูลทรัพย์

นักวิจัย

ดร.ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์

นักวิจัย

ดร.สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ

นักวิจัย

ดร.แก้วมาศ คูห์ลมันน์

นักวิจัย

ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์

นักวิจัย

เอกพล พลมาตย์

นักวิจัย

จันทิมา ปัทมธรรมกุล

นักวิจัย

ดวงหทัย วิวัฒน์รัตน์

นักวิจัย

คชานนท์ นิรันดร์พงศ์

นักวิจัย

ณัฐวุฒิ คุ้มทอง

นักพัฒนาการศึกษา

พชรพร เจริญวินัย

นักพัฒนาการศึกษา

พลอยพชร เนกขัมพิทักษ์

นักพัฒนาการศึกษา

ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต

นักพัฒนาการศึกษา

นันท์นภัส มหาวัตร

นักบริหารการเงิน

จิราพรรณ เกียรติศิริ

นักบริหารงานบุคคล

ปัญชิกา ดียอดยิ่ง

นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

อำภา ยาตรา

นักบริหารงานทั่วไป

เมตตา มงคลธีระเดช

นักประชาสัมพันธ์

Contact Us

สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทรศัพท์

  • 0-2470-8385
  • 0-2470-8394