ยินดีต้อนรับ
สถาบันการเรียนรู้
Vision วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน มจธ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Institute is the strategic unit that drives KMUTT toward Learning Organization.)
Mission พันธกิจ
KMUTT Learning Tools: สร้างสรรค์ พัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมการเรียนรู้ของ มจธ.
Encourage Learning: ผลักดันการเรียนรู้ในประชาคม มจธ.
Excellency Development: พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้
Networking: ส่งเสริม/พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการเรียนรู้ทั้งในและนอกประชาคม มจธ.
  • ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษา
  • ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการศึกษาและพัฒนาทักษะของผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาและยกระดับประเทศ
  • วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถนำไปสร้างผลกระทบที่มีประโยชน์ต่อสังคม

โครงสร้างการบริหาร

staff

ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ

ผู้อำนวยการ

ผศ. ดร.สุภโชค ตันพิชัย

รองผู้อำนวยการ

สุมนา สุวรรณอำภา

ผู้เชี่ยวชาญ

ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง

อาจารย์

ดร.พีรดล สามะศิริ

อาจารย์

จันทิมา ปัทมธรรมกุล

นักวิจัย

ดร.สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ

นักวิจัย

ดวงหทัย วิวัฒน์รัตน์

นักวิจัย

คชานนท์ นิรันดร์พงศ์

นักวิจัย

ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์

นักวิจัย

ดร.ศุภนิดา ภิยโยทัย

นักวิจัย

ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต

นักพัฒนาการศึกษา

พลอยพชร เนกขัมพิทักษ์

นักพัฒนาการศึกษา

พชรพร เจริญวินัย

นักพัฒนาการศึกษา

ณัฐวุฒิ คุ้มทอง

นักพัฒนาการศึกษา

เมตตา มงคลธีระเดช

นักพัฒนาการศึกษา

นันท์นภัส มหาวัตร

นักบริหารการเงิน

จิราพรรณ เกียรติศิริ

นักบริหารงานบุคคล

สิริอร ชูวงศ์

นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

Contact Us

สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทรศัพท์

  • 0-2470-8385
  • 0-2470-8394